logo

20 Kasım 2018

MUĞLA BAROSU ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU 20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

“Çocuk Hakları Sözleşmesi” Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilmiş olup, 2 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 191 ülkenin taraf olduğu sözleşme en fazla ülkenin onayladığı insan hakları belgesidir. Türkiye de 14 Ekim 1990’da imzaladığı bu sözleşmeyi 27 Ocak 1995’te Resmi Gazete’ de yayımladıktan sonra yürürlüğe sokmuştur.

Çocuk Hakları Sözleşmesi, üzerinde uluslararası planda mutabakata varılmış, pazarlık yapılması mümkün olmayan standartlar ve yükümlülükleri içermektedir. Belge; nerede doğduklarına, kim olduklarına, cinsiyetlerine, dinlerine ya da sosyal kökenlerine bakılmaksızın bütün çocukların haklarını tanımlamaktadır. Belirtmek isteriz ki usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasa’ya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesi’ne başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır (Anayasa m. 90/5). Hal böyleyken Çocuk Hakları Sözleşmesi, Türkiye için yasa hükmündedir.

Yasal hakları en geniş biçimde tanınmış olsa da geçtiğimiz her gün, çocukların istismar edildiği, şiddet veya ihmal kurbanı olduğu, kendisini “çocuk” olarak ifade edemediği onlarca vaka ile karşılaşmaktayız. Her ne kadar 27 Ocak 1995 yılından bu yana yürürlükte olsa da Dünya Çocuk Hakları Günü’nün kutlandığı bugün, çocuklar yanı başımızdaki savaşlar nedeniyle yaşama ve gelişme hakkından yoksundurlar. Her çocuk sağlık hizmetlerine, eğitime, eğlenceye, dinlenmeye ve kültürel etkinliklere sahip olmalıdır. Her bir çocuk, istismar ve ihmalden, uyuşturucudan, cinsel ve ekonomik sömürüden korunmalı, düşüncesini özgürce açıklayabilmeli, din ve vicdan hürriyetini koruyabilmelidir. Öte yandan, koruyucu ve önleyici hizmetlerin yetersizliği giderilmeli, çocukların suça sürüklenmesini önleyici tedbirler alınmalıdır. İster bir  suçun öznesi olsun ister bir suçun faili olsun, çocukların yüksek yararlarını gözeten bir sistem acil olarak inşa edilmelidir.

Bu bağlamda, Muğla Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olarak, öncelikli taleplerimizden biri; Muğla’nın her ilçesinde 04.10.2012’de Başbakanlık Genelgesi ile tüm ülkede yaygınlaştırılması kararlaştırılmış olan Çocuk İzlem Merkezleri’nin kurulmasıdır. Çocuk istismarının önlenmesi ve istismara uğrayan çocuklara bilinçli ve etkin bir şekilde müdahale edilmesi amacıyla, öncelikli olarak cinsel istismara uğramış çocukların ikincil örselenmesini asgariye indirmek, adli ve tıbbi işlemlerin bu alanda eğitimli kişilerden oluşan bir merkezde ve tek seferde gerçekleştirilmesini temin etmek üzere; Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler/kurumlar bünyesinde Çocuk İzlem Merkezleri’nin (ÇİM) kurulması bir zorunluluk ve öncelik olarak ele alınmalıdır. İçinde “çocuk” olan her bir vaka bu konuda eğitimli personele bırakılmalıdır. Bizler de öncelikli bu talebimizin hayat bulması için tüm idari adımların takipçisi olacağımızı, çocukların haklarıyla özgürce yaşaması için verdiğimiz mücadeleyi sürdüreceğimizi kamuoyu ile paylaşmaktayız.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde, yasaların kendilerine verdiği tüm araçlardan faydalanabilmeleri için her bir çocuk için mücadelemizin devam edeceğini önemle bilgilerinize sunarız.

MUĞLA BAROSU ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU

 

Share
#

SENDE YORUM YAZ