logo

BELEDİYE MECLİSİ PERŞEMBE GÜNÜ TOPLANIYOR

Bodrum Belediyesi meclisi Perşembe günü 11 gündem maddesi ile toplanıyor.

Bodrum Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısını 02 Mayıs Perşembe günü saat 14.00’da yapacak. Konacık Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek toplantının gündem maddeleri şu şekilde;

GÜNDEM

1- İlçemiz Kumköy Mahallesi, 132 ada, 99 parselde kayıtlı taşınmazda Trafo Alanı Amaçlı  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin  görüşülmesi.

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu)

2- İlçemiz Karakaya Mahallesi, 137 ada, 2 ve 3 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi.

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu)

3- İlçemiz Torba Mahallesi, Milas-Bodrum Karayolu Torba-Yan Yol Bağlantısı Düzenlemesine ilişkin hazırlanan Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi.

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu)

4-İlçemiz Torba Mahallesi, 153 ada, 27-28-29-30-31-33-34-35-57-58 ve 59 parsellere ilişkin hazırlanan “Küçük Sanayi Alanı” Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesi.

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu)

5-Yapı Kontrol Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Organizasyon Yapısı başlığı altındaki 7. maddesinin (e) bendiyle kurulan Koruma Uygulama Denetim Bürosu (KUDEB) biriminin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesine alınması teklifinin görüşülmesi.

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

6- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, bir yıl süreyle görev yapacak “Cadde ve Sokak İsimlerini  Belirleme Komisyonu” üyelerinin belirlenmesi.

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

7- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/I bendi gereğince, 03.07.2015 tarih ve 2015/74 sayılı Meclis kararı ile kurulan Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne ait çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi.

(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

8- 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereğince, ihalesiz olarak satılacak ihdas parselleri ile ilgili satış kararlarını almak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesi.

(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

9- Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve kiralanmak suretiyle değerlendirilecek taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 64. maddesine istinaden on yılı geçmemek üzere kira sürelerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi,

(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

10- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 31-32-33 ve 6289 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile eklenen Ek madde 15’e göre sendika ile toplu sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına  yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

(Mali Hizmetler Müdürlüğü)

11- Bodrum Belediyesi 2018 yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi.

(Mali Hizmetler Müdürlüğü)

#

SENDE YORUM YAZ